Tájékoztató a gépjárművekre vonatkozó adásvételi szerződések tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírások változásairól

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzemben tartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratok tartalmi követelményei megváltoztak 2013. februát elsejétől.

Tájékoztató a gépjárművekre vonatkozó adásvételi szerződések tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírások változásairól

 

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzemben tartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges tartalmi elemekről szóló 304/2009 (XII. 22.) Kormányrendelet 2.§-a értelmében a jármű tulajdonában bekövetkezett változást a tulajdonátruházó az okirat vagy annak másolata postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesítheti. Ennek határideje: a változástól számított nyolc napon belül.

 

A Kormányrendelet 3.§-a alapján a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

  • a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
  • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
  • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
  • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
  • a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);
  • a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja;
  • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;
  • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 

Felhívom az érdekeltek figyelmét arra, hogy a különböző hivatalok (okmányirodák) honlapján található tulajdonjog változást igazoló okiratminta sok esetben elavult, minden esetben indokolt azok jogszabályi előírásokkal való összevetése.

 

A honlap „letölthető űrlapok” menüpontjában a hatályos jogszabályoknak megfelelő minta (kitölthető formában) is letölthető.

 

Dr. Ráti Angéla jegyző