Szociális tűzifa támogatás hirdetmény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) a szociális célú tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól 2020. november 15. napján lép hatályba.

 

A rendelet értelmében szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető, a központi lakcím nyilvántartás szerint és ténylegesen is egyedül élő személy, akinek a havi nettó jövedelme a 120.000 Ft-ot nem haladja meg és akinek a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 100.000 Ft-ot nem haladja meg és a szociális törvényben  meghatározott vagyona nincs, valamint  a lakását kizárólag, vagy részben fával  fűti.

 

A kérelem elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőre

d)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel

e) nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül.

 

A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

A jogosultsági feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tűzifa-támogatás

a) azon igénylő részére, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos

b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

c) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

A kérelmeket erre rendszeresített nyomtatványon, 2020. november 16. napjától 2020. november 30. napjáig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatal Lövőpetri Kirendeltségéhez postai úton, vagy a veszélyhelyzetre tekintettel a hivatal épülete előtti postaládába kell elhelyezni. A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást, nyugdíjszelvényt, valamint a kérelem mellékletét képező vagyon és jövedelem nyilatkozatokat.

 

Lövőpetri, 2020. november 13.

                                                   

Tóth László József                                                  polgármester