Pályázat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Szociális Intézményfenntartó Társulás - Pap

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 12.01.-2025.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4631 Pap, Kossuth út 104.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A részben önállóan működő költségvetési szerv - mely az idősek nappali ellátását, szenvedélybetegek nappali ellátását, fogyatékossággal élők nappali ellátását, demens betegek nappali ellátását, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást lát el - vezetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogkörök gyakorlása. irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogö

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint előírt képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú képzettség,

•         ffokú végzettséget vagy szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szoc. ellátás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása

•         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés

•         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         képesítést, végzettséget igazoló okirat másolata

•         szakmai, vezetői gyakorlatról szóló eredeti igazolás

•         részletes szakmai önéletrajz

•         intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

•         nyilatkozat a pályázatban szereplő személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez való hozzájárulásról

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

•         nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális ágazati vezetőképzésben való részvételt és a képzés teljesítését

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bek. és 43/A. §-ban meghatározott összeférhetetlenség vagy vállalja annak megszüntetését a jogviszony létesítése esetén

•         nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt és nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Dolhai Edina nyújt, a 0645452206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Intézményfenntartó Társulás - Pap címére történő megküldésével (4631 Pap, Kossuth út 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/1872-3/2020. , valamint a beosztás megnevezését: Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a pályázat kiírója által megválasztott bizottság véleményét figyelembe véve a Társulási Tanács a benyújtási határidőt követő legközelebbi ülésén dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.pap.hu, www.jeke.hu, www.lovopetri.hu - 2020. október 12.
  •       www.mezoladany.hu, www.nyirlovo.hu, www.retkozberencs.hu - 2020. október 12.
  •       www.szabolcsveresmart.hu, www.ujdombrad.hu, www.ujkenez.hu - 2020. október 12.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.