Beiskolázási támogatás

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. szeptember 8. napján megtartott ülésén a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján beiskolázási támogatásról döntött.

TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSRÓL

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. szeptember 8. napján megtartott ülésén a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján beiskolázási támogatásról döntött az alábbiak szerint:

 

a)      óvodai ellátásban részesülőnek                                 5 000 Ft

b)      általános iskolai tanulónak                                        5 000 Ft

c)      középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanulók részére az érettségi, illetve az első szakma megszerzéséig 7 000 Ft

d)     felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló részére az első diploma megszerzéséig 10 000 Ft.

 

Az önkormányzati rendelet értelmében:

„21. § (1) Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére, kérelemre beiskolázási települési támogatást állapíthat meg évente egyszer a Lövőpetri községben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő óvodás, általános iskolás, a középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató diáknak, kiskorú esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) az érettségi, illetve az első szakma, valamint a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére az első diploma megszerzéséig.

                        (2) Beiskolázási települési támogatásra jogosult azon kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.”

A kérelmeket formanyomtatványon 2020. szeptember 8. napjától 2020. október 31. napjáig lehet benyújtani a közös önkormányzati hivatal szociális és gyámügyi ügyintézőjéhez.

A  kérelemhez csatolni kell:

a) iskolalátogatási, hallgatói igazolást,

b) lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát,

c) jövedelemigazolást

A támogatást átruházott hatáskörben a Polgármester határozatban állapítja meg.

A támogatást pénzben kell megállapítani, mely a kérelmező pénzintézeti számlájára a kérelem benyújtását követő 15 napon belül átutalásra kerül.

Bankszámla hiányában a támogatás az önkormányzat házipénztárából kifizethető.

 

Lövőpetri, 2020. szeptember 8.

                                                         

Tisztelettel:

                                                                                     Tóth László József

                                                                                       polgármester